Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Trybunału Koronnego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Warzocha - Pałac.
 • E-mail: sp13@sp13.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 6472188

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. R. Dmowskiego 11
 • E-mail: sp13@sp13.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 6472188

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Dmowskiego. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły oraz dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto do budynku szkoły są jeszcze dwa wejścia – jedno od strony boiska szkolnego (strona południowa - patio), kolejne od ulicy Dmowskiego (strona południowa) – są wykorzystywane, jako wyjścia ewakuacyjne. Dodatkowo od strony zachodniej znajduje się wejście do pomieszczeń kuchni.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
W sekretariacie szkoły jest podgląd monitoringu obejmujące wejście główne, teren wokół szkoły oraz korytarze przy salach lekcyjnych.
W budynku na parterze i pierwszym piętrze znajduje się korytarz. Na jego końcach znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
Wewnętrzne klatki schodowe zapewniają dostęp do kondygnacji budynku.