Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Ceremoniał szkolny

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Ceremoniał
Szkoły Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego
w Piotrkowie Trybunalskim

 
Spis treści:
 1. Uroczystości szkolne
 2. Symbole szkolne
 3. Poczet sztandarowy w szkole
 4. Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości
 5. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego
 6. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem
 7. Ceremoniał wewnątrzszkolny
Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
„Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”
oraz artykułem 4 ustawy, gdzie czytamy:
„Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.”
 
Ceremoniał szkolny jest opisem sposobów przeprowadzania uroczystości szkolnych organizowanych z udziałem sztandaru szkoły z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły. To także zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości. Jednoczy on społeczność szkolną, umacnia więzi między uczniami, kształtuje tradycję lokalną i patriotyzm.
 
 1. Uroczystości szkolne
Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy:
 • obchody Świąt Narodowych (11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości oraz 3 maja – Święto Narodowe 3 Maja),
 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
 • pasowanie na ucznia - ślubowanie uczniów klas pierwszych,
 • wręczenie sztandaru szkole,
 • nadanie imienia szkole i odsłonięcie tablicy pamiątkowej,
 • inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły.
 1. Symbole szkolne
Najważniejsze symbole szkolne:
 • godło szkoły,
 • hymn szkoły,
 • sztandar szkoły.
Godło szkoły
Jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Należy je eksponować podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły, znaczkach, identyfikatorach.
Hymn szkoły
Szkoła posiada własny hymn. Znajomość słów to obowiązek każdego ucznia. Podczas wykonywania hymnu szkoły uczniowie zachowują się podobnie, jak w czasie wykonywania hymnu państwowego.
Sztandar szkoły        
Składa się z kwadratowego płata tkaniny o wymiarach 100cm#100cm obszytego złotą frędzlą. Na awersie, w samym środku znajduje się godło państwowe. Wokół niego widnieje wyhaftowany złotą nicią napis: BÓG HONOR OJCZYZNA. Rewers sztandaru utrzymany jest w kolorach bordowym i kremowym. W centrum znajduje się wizerunek ratusza miejskiego. Wokół niego wyhaftowano nazwę i imię szkoły. W lewym dolnym rogu umieszczono herb Piotrkowa Trybunalskiego z czasów Trybunałów Koronnych, zaś po przeciwnej stronie – w prawym dolnym rogu – widnieje obecny herb miasta. Pomiędzy nimi zamieszczony jest rok założenia szkoły.
 1. Poczet sztandarowy w szkole
Sztandarem powinien opiekować się poczet sztandarowy (3 osoby: chorąży- uczeń, asysta – uczennica, asysta - uczennica) wybrany w każdym roku szkolnym spośród uczniów zaproponowanych przez samorząd uczniowski i zatwierdzony przez radę pedagogiczną. Obok zasadniczego składu powinien zostać wybrany skład rezerwowy, który uczestniczyłby w każdej uroczystości z udziałem sztandaru.
Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych (wymienionych powyżej) oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji.
W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.
Sposób udekorowania flagi kirem:
- wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.
Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu.
W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu.
W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.
Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w kościele  podczas każdego podniesienia Hostii.
Pochylenie sztandaru następuje również w innych, ważnych okolicznościach:
a) podczas hymnu narodowego,
b) podnoszenia flagi na maszt,
b) podczas opuszczania trumny do grobu,
c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci,
d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje.
 
Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.
 • Uczeń-ciemny garnitur, biała koszula, wyjściowe obuwie.
 • Uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice, wyjściowe obuwie.
 • Gdy uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych warunkach pogodowych dopuszczalny jest inny strój galowy.
 
Insygnia pocztu sztandarowego:
 • biało - czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
 • białe rękawiczki.
Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gablocie, nad którą sprawują pieczę opiekunowie SU.
Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły.
 
 1. Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości
 • wejście dyrektora szkoły i zaproszonych gości na salę na początku uroczystości, gdzie zgromadzona jest młodzież powinno być zapowiedziane przez prowadzącego-powinno to spowodować przyjęcie przez młodzież postawy zasadniczej.
 • wprowadzenie sztandaru następuje po podaniu komendy przez osobę prowadzącą uroczystość: „Baczność! Poczet sztandarowy wprowadzić” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść w rzędzie, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje  miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę: „Do hymnu państwowego”- odśpiewany zostaje hymn państwowy (zgodnie z istniejącym prawem jest to „Mazurek Dąbrowskiego”). W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°. Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje następną komendę: „Do hymnu szkoły”. Po odśpiewaniu hymnu szkoły (sztandar pochylony pod  kątem 45°)  prowadzący  podaje  komendę: „Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. Hymn państwowy wykonywany jest przed hymnem szkoły w czasie uroczystości państwowych, rocznic świąt narodowych. W innych przypadkach powinien być wykonywany hymn szkoły.
Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę: „Poczet sztandarowy wyprowadzić” - zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali.
 
 1. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego
Sztandarem wykonuje się następujące chwyty;
a. „Na ramię”
b. „Prezentuj”
c. „Do nogi”
d. „Zasadnicza”
 • wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° (w stosunku do ramienia).
 • wykonując chwyt „Prezentuj” chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta sztandaru w postawie zasadniczej,
 •  wykonując chwyt „Do nogi” z położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na ramię”, sztandarowy przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi.
 • Chwyt „Do nogi” wykonuje się na komendę: „Baczność”.
 • Postawa „Zasadnicza” – drzewiec (przy prawej nodze na wysokości czubka buta) przytrzymywany prawą ręką powyżej pasa, łokieć lekko przyciśnięty do ciała.
 • „Salutowanie sztandarem” wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45°. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „Prezentuj”.
 • Sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.
 1. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem
Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności dyrektora szkoły.
Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:
„Przekazujemy wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej nr 13, opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę”.
Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:
„Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej nr 13”.
Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia.
Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, potem następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego: rękawiczek i szarf.
Po przekazaniu sztandaru „stary” skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych w sali uczniów.
 1. Ceremoniał wewnątrzszkolny
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Uczniowie występują w odświętnych strojach uczniowskich. Uroczystość składa się z:
- części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego, okolicznościowe przemówienia, wyprowadzenie sztandaru)
- części artystycznej przygotowanej przez uczniów i nauczycieli.
Ślubowanie klas pierwszych
Uroczystość przygotowywana przez wychowawców klas pierwszych i Samorząd Uczniowski. Uczniowie występują w strojach odświętnych. Podczas ślubowania uczniowie klas pierwszych stoją na baczność. Sztandar skierowany jest w stronę ślubujących. Pierwszoklasiści mają wyciągnięte dwa palce prawej ręki w stronę sztandaru i w skupieniu słuchają roty ślubowania czytanej przez prowadzącego uroczystość przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:
Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,
jak dla niej pracować, kiedy urosnę.
Będę się starać być dobrym kolegą,
swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Ślubujemy!

Uczniowie na zakończenie powtarzają – ślubujemy!
Po złożeniu przysięgi następuje pasowanie na ucznia. Dyrektor szkoły podchodzi kolejno do każdego ucznia i kładąc ołówek na prawe ramię mówi:
Pasuję cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Tryb.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Rok szkolny kończy się uroczystym apelem. Uczniowie przychodzą ubrani odświętnie.
Uroczystość składa się z:

- części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego),
- pożegnania absolwentów klas szóstych (okolicznościowe przemówienia),
- części końcowej (przekazanie sztandaru uczniom klas piątych, wyprowadzenie sztandaru).
Tekst ślubowania klas szóstych:
Prowadząca: Koleżanki i koledzy! Zanim staniemy się absolwentami Szkoły Podstawowej nr 13 złóżmy ślubowanie. Do ślubowania!
My, uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 13, Tobie Szkoło ślubujemy:
- Wiernie strzec Twojego honoru!
- Dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię!
- Z godnością nosić zaszczytne miano absolwentów Szkoły Podstawowej nr 13!
- Zdobytą wiedzę i umiejętności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym życiu!

(razem z uczniami) - Ślubujemy!
Prowadząca: Po ślubowaniu!
Tekst przysięgi podczas przyjęcia sztandaru:
Przyjmujemy nowy sztandar, symbol Szkoły Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim. Obiecujemy dbać o niego, swoją postawą rozsławiać dobre imię szkoły, kierować się szacunkiem i miłością do każdego człowieka  być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej nr 13.
 
Ceremoniał przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 4.02.2014 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.